Statute 

§1

General provisions

 

1. TT Motorcycle Sp. z o. o. is duty holder. By booking and paying for the event, you buy admission to the sports facility. 

2. The participant of event is person, who signed up and payed.

3. The events under the name TanieTorowanie.pl and Track Academy are invitational.

4. During the events obtain ban on personal and group schoolig by unemployed people. Person, who break the rule will be disqualify from pending and future events. Besides, person who did not apply to the prohibition has to pay 1000 EUR pently fixed for the contract. 

 

§2

Finace

 

1. Payment whole price for the event is the only booking guaranty.

2. The organizator is not taking extra fee for using shared extras on the track (compresor, tools, meals).

3. The participant after payment for event, can dissent his ticket everyone. The participant have to intimate the organizator about change of beneficient's ticket.

4. The participant after payment can exchange the event for free no lather than 15 days before booked event.

5. If participant not came on booked event, will not get back money for the booking.. 

 

§3

Responsibility

 

1. The participant is responsible for cause coincidentally and with premeditation damages. 

2. The participant declare that now statut and accept it..

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestnika regulaminu toru, jeżeli uczestnik nie spełni wymagań zawartych w regulaminie toru, przez co uczestnik nie będzie mógł wjechać swoim pojazdem na nitkę toru, wówczas uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty za uczestnictwo.

4. Jeżeli wydarzenie nie odbędzie się z winy organizatora, wówczas uczestnikowi przysługuje pełen zwrot wpłaconych środków za uczestnictwo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od dnia zaplanowanego wydarzenia. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone na torze wskutek kolizji, wypadku, zderzenia. Z wykluczeniem wyłącznej winy organizatora.

6. Uczestnik oświadcza, że wjeżdża na tor dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz oświadcza, że nie będzie rościł od organizatora rekompensaty lub odszkodowania za wszelkie wypadki, wywrócenia się, uszkodzenia własnego i cudzego mienia oraz inne zdarzenia spowodowane własną lub czyjąś jazdą lub uczestnictwem w wydarzeniu, chyba że organizator znacznie przyczynił się do zdarzenia (tzn. brał bezpośredni udział w zdarzeniu i jest jemu winny).

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za warunki pogodowe i wszelkie inne zdarzenia niezależne od organizatora oraz zarządcy obiektu, w szczególności kataklizmy, ataki terrorystyczne, ruchy tektoniczne, etc., uniemożliwiające jazdę po nitce toru.

8. Organizator bierze odpowiedzialność za udostępnienie obiektu uczestnikowi, na wcześniej przedstawionych zasadach oraz zgodnie z harmonogramem wysłanym na wskazany w formularzu przez uczestnika adres mailowy nie później niż 2 dni robocze przed terminem wydarzenia.

 

§4

Wymogi organizatora

 

1. Podczas wydarzeń organizowanych przez "TT Motorcycle Sp. Z O.O." pod nazwą Tanie Torowanie i Track Academy, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania środków odurzających, w szczególności: alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w wydarzeniach będąc pod wpływem wszelkich środków odurzających. Jeżeli uczestnik nie zastosuje się do niniejszego ustępu, wówczas nie będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniach oraz nie będzie przysługiwał mu zwrot wpłaconych za wydarzenie pieniędzy. 

2. Uczestnik podczas jazd po torze musi mieć założony kask ochronny z homologacją drogową lub wyścigową,  buty powyżej kostki, kombinezon motocyklowy z ochraniaczami CE lub odzież ochronną z długim rękawem (spodnie do kostki oraz kurtka motocyklowa z rękawem do nadgarstka i ochraniaczami CE), rękawic ochronnych i ochraniacza kręgosłupa (zintegrowanego z kurtką lub osobnego).

3. Motocykl uczestnika musi być sprawny technicznie oraz nie może mieć żadnych wycieków. Motocykle Pit-Bike muszą posiadać tzw. "zlewki" (zbiorniczki na zakończeniach rurek przelewowych pod silnikiem). Motocykl uczestnika nie może mieć założonych ostrych, wystających akcesoryjnych elementów

4. Po stronie uczestnika leży przygotowanie motocykla zgodnie z wymogami toru, w szczególności dostosowanie głośności wydechu. . Jeżeli uczestnik nie zostanie wpuszczony na nitkę toru przez zły stan techniczny motocykla lub zbyt głośny wydech, wówczas uczestnikowi nie będzie przysługiwać zwrot wpłaty.

5. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat lub posiadać zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo w wydarzeniu.

6. Uczestnik musi znać podstawy bezpieczeństwa oraz flagi, zgodnie z materiałem dostępnym pod adresem https://trackacademy.pl/bezpieczenstwo i zastosować się do wszelkich wytycznych dostępnych w zakładce https://trackacademy.pl/faq

 

§4

Warunki zakupu i wykorzystania Vouchera

 

1. Voucher uprawnia do zarezerwowania miejsca na wydarzeniu i jest traktowany na równi z wpłatą przelewem. 

2. Osobę, która zarezerwuje uczestnictwo w wydarzeniu za pośrednictwem vouchera obowiązują wszelkie zasady opisane w niniejszym regulaminie. 

3. Jeżeli uczestnik nie wykorzysta całej wartości vouchera na jednym wydarzeniu, wówczas pozostałą kwotę uczestnik będzie mógł wykorzystać na kolejnym, dowolny termin. Numer vouchera się nie zmieni.

4. Voucher ważny jest przez rok od dnia wystawienia vouchera. 

MENU

  1. pl
  2. en

Telefon: +48 791547691
Mail: kontakt@trackacademy.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Partners