PROFIL

GRUPA

Regulamin zapisów i uczestnictwa w wydarzeniach 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem wydarzeń jest TT Motorcycle Sp. z o. o. Rezerwując i opłacając wydarzenie, kupujesz wstęp na obiekt sportowy w wybranym terminie. 

2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba, która dokonała zapisu na wydarzenie poprzez formularz rejestracji, uiściła opłatę za wstęp oraz organizator potwierdził dostępność miejsca.

3. Wydarzenia organizowane przez organizatora, pod nazwą TanieTorowanie.pl i Track Academy są imprezami zamkniętymi, bez możliwości udziału osób trzecich, z wykluczeniem osób towarzyszących.

4. Na wydarzeniach organizowanych pod marką Tanie Torowanie i Track Academy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia szkoleń indywidualnych i grupowych przez osoby niezwiązane z Track Academy i Tanie Torowanie umową współpracy oraz bez wcześniejszej zgody. Niezastosowanie się do niniejszego ustępu spowoduje stałe wykluczenie z możliwości uczestniczenia we wszystkich obecnych i późniejszych wydarzeniach. Ponadto osoba niestosująca się do wymienionego zakazu, zapłaci na rzecz organizatora karę umowną w wysokości 4500 zł.

 

§2

Finanse

 

1. Gwarancją miejsca na wydarzeniu jest uiszczenie opłaty, zgodnie z Cennikiem.

2. Kwota podana w Cenniku jest kwotą całkowitą za udział w wydarzeniu, organizator nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie z wszelkich udogodnień udostępnionych przez organizatora.

3. Uczestnik, po opłaceniu wydarzenia, ma prawo do odstąpienia lub odsprzedania swojego miejsca innej osobie, po uprzednim poinformowaniu organizatora. Organizator może dysponować listą rezerwową i może pośredniczyć w opisanej w niniejszym ustępie czynności.

4. Uczestnik, po opłaceniu wydarzenia, ma prawo do przeniesienia swojej wpłaty na inny termin, do 15 dni roboczych przed ustalonym terminem wydarzenia.

5. W przypadku niestawienia się na wydarzeniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy oraz traci możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin. 

 

§3

Odpowiedzialność stron

 

1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z premedytacją oraz przypadkowo. 

2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem toru, na którym organizowane jest wydarzenie i akceptuje go.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestnika regulaminu toru, jeżeli uczestnik nie spełni wymagań zawartych w regulaminie toru, przez co uczestnik nie będzie mógł wjechać swoim pojazdem na nitkę toru, wówczas uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty za uczestnictwo.

4. Jeżeli wydarzenie nie odbędzie się z winy organizatora, wówczas uczestnikowi przysługuje pełen zwrot wpłaconych środków za uczestnictwo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od dnia zaplanowanego wydarzenia. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone na torze wskutek kolizji, wypadku, zderzenia. Z wykluczeniem wyłącznej winy organizatora.

6. Uczestnik oświadcza, że wjeżdża na tor dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz oświadcza, że nie będzie rościł od organizatora rekompensaty lub odszkodowania za wszelkie wypadki, wywrócenia się, uszkodzenia własnego i cudzego mienia oraz inne zdarzenia spowodowane własną lub czyjąś jazdą lub uczestnictwem w wydarzeniu, chyba że organizator znacznie przyczynił się do zdarzenia (tzn. brał bezpośredni udział w zdarzeniu i jest jemu winny).

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za warunki pogodowe i wszelkie inne zdarzenia niezależne od organizatora oraz zarządcy obiektu, w szczególności kataklizmy, ataki terrorystyczne, ruchy tektoniczne, etc., uniemożliwiające jazdę po nitce toru.

8. Organizator bierze odpowiedzialność za udostępnienie obiektu uczestnikowi, na wcześniej przedstawionych zasadach oraz zgodnie z harmonogramem wysłanym na wskazany w formularzu przez uczestnika adres mailowy nie później niż 2 dni robocze przed terminem wydarzenia.

 

§4

Wymogi organizatora

 

1. Podczas wydarzeń organizowanych przez "TT Motorcycle Sp. z o.o. pod nazwą Tanie Torowanie i Track Academy, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania środków odurzających, w szczególności: alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w wydarzeniach będąc pod wpływem wszelkich środków odurzających. Jeżeli uczestnik nie zastosuje się do niniejszego ustępu, wówczas nie będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniach oraz nie będzie przysługiwał mu zwrot wpłaconych za wydarzenie pieniędzy. 

2. Uczestnik podczas jazd po torze musi mieć założony kask ochronny z homologacją drogową lub wyścigową,  buty powyżej kostki, kombinezon motocyklowy z ochraniaczami CE lub odzież ochronną z długim rękawem (spodnie do kostki oraz kurtka motocyklowa z rękawem do nadgarstka i ochraniaczami CE), rękawic ochronnych i ochraniacza kręgosłupa (zintegrowanego z kurtką lub osobnego).

3. Motocykl uczestnika musi być sprawny technicznie oraz nie może mieć żadnych wycieków. Motocykle Pit-Bike muszą posiadać tzw. "zlewki" (zbiorniczki na zakończeniach rurek przelewowych pod silnikiem). Motocykl uczestnika nie może mieć założonych ostrych, wystających akcesoryjnych elementów

4. Po stronie uczestnika leży przygotowanie motocykla zgodnie z wymogami toru, w szczególności dostosowanie głośności wydechu.  Jeżeli uczestnik nie zostanie wpuszczony na nitkę toru przez zły stan techniczny motocykla lub zbyt głośny wydech, wówczas uczestnikowi nie będzie przysługiwać zwrot wpłaty.

5. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat lub posiadać zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo w wydarzeniu.

6. Uczestnik musi znać podstawy bezpieczeństwa oraz flagi, zgodnie z materiałem dostępnym pod adresem https://trackacademy.pl/bezpieczenstwo i zastosować się do wszelkich wytycznych dostępnych w zakładce https://trackacademy.pl/faq

 

§4

Warunki zakupu i wykorzystania Vouchera

 

1. Voucher uprawnia do zarezerwowania miejsca na wydarzeniu i jest traktowany na równi z wpłatą przelewem. 

2. Osobę, która zarezerwuje uczestnictwo w wydarzeniu za pośrednictwem vouchera obowiązują wszelkie zasady opisane w niniejszym regulaminie. 

3. Jeżeli uczestnik nie wykorzysta całej wartości vouchera na jednym wydarzeniu, wówczas pozostałą kwotę uczestnik będzie mógł wykorzystać na kolejnym, dowolny termin. Numer vouchera się nie zmieni.

4. Voucher ważny jest przez rok od dnia wystawienia vouchera. 

Telefon: +48 791547691
Mail: kkspoloniawroclaw@szkolaenduro.pl
KKS Polonia Wrocław, Sekcja Motorowa
Numer konta: 
04 1090 2402 0000 0001 5335 4225

Telefon: +48 791547691
kontakt@trackacademy.pl
kkspoloniawroclaw@szkolaenduro.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Wspierają nas